Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Manipulacja i perswazja

Często w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych mamy wrażenie czy tez odczuwamy, że jesteśmy manipulowani przez innych. Ulegamy ludziom, akceptujemy ich prośby, godzimy się na działania, osiąganie celów, które tak naprawdę nie są naszymi celami i także nie odpowiadamy za ich osiągnięcie – przynależne są one naszym kolegom, koleżankom, współpracownikom, czy klientom. Po czasie dopiero konstatujemy, że ulegliśmy prośbom innych, choć wcale tego nie chcieliśmy – to wówczas mamy do czynienia z manipulacją, czyli nakierowaniem na nas technik, metod, sposobów, które spowodowały, że czujemy się źle, obniża się nasza samoocena i zaufanie do siebie.

 

  

CEL SZKOLENIA:

Podczas warsztatu Uczestnicy zapoznają się instrumentami obrony przed manipulacją oraz nauczą się przekonywania innych do swoich racji stosując perswazję, etycznych sposobów, opartych na zdiagnozowanych potrzebach i oczekiwaniach ludzi.

 

Również Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z psychologicznymi regułami manipulacji, wywierania wpływu i perswazji. Odpowiemy sobie na pytanie: co powoduje, że tak łatwo inni nami manipulują? 

 

KORZYŚCI:

 • Nabycie „odporności” na manipulację przy zastosowaniu kilku skutecznych technik i sposobów;
 • Nauczenie metod i sposobów praktycznego przekonywania innych do celów, zadań i rozwiązań;
 • Rozwijanie umiejętności konstruowania właściwych argumentów adekwatnych dla ludzi, miejsca i czasu;
 • Zapoznanie z regułami wywierania wpływu na ludzi w celu skutecznego przekonywania. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:


I. Manipulacja, a motywacja

 • Czym jest manipulacja i w jakich sytuacjach jest stosowana,
 • Motywacja vs. manipulacja – podobieństwa, różnice, uzyskiwane rezultaty,

II. Typologia argumentów perswazyjnych

 • Strategia kija
 • Strategia marchewki
 • Strategia zaszczytu
 • Strategia samopotępienia

III. Rodzaje argumentów perswazyjnych

 • Obietnica nadawcy
 • Groźba nadawcy
 • Wróżba pomyślna
 • Wróżba pesymistyczna
 • Apele
 • Obwinianie
 • Wzór moralny
 • Manipulacje kara
 • Manipulacje nagrodą

IV. Reguły wywierania wpływu

 • Reguła wzajemności
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji
 • Reguła społecznego dowodu słuszności
 • Reguła lubienia i sympatii
 • Reguła autorytetu
 • Reguła niedostępności

V. Techniki ingracjacyjne

 • „Tylko Ty to potrafisz” –wychwalanie, komplementowanie i schlebianie,
 • „Pan nie wie, kim ja jestem” – zastraszanie przez „groźnych ludzi”
 • „Jestem najskuteczniejszy” – promowanie siebie
 • „Taka malutka” – demonstrowanie własnej bezradności dla uzyskania korzyści
 • „Pan nie we, kogo ja znam” – pławienie się w cudzej chwale („Korona na głowie”)
 • „Może mi się nie udać” – kreowanie usprawiedliwień
 • Manipulowanie wrażeniem
 • Pierwsze wrażenie
 • Pokonywanie stereotypów

VI. Argumenty - instrumenty przekonywania

 • Budowa i zadania argumentu
 • Argumentacja racjonalna
 • Argumentacja emocjonalna
 • Sposoby wyciągania wniosków z wypowiedzi rozmówcy
 • Racjonalność, a emocjonalność wypowiedzi
 • Argumentacja jednostronna i dwustronna
 • Identyfikacja korzyści i dotarcie do motywatorów

VII. Techniki argumentacji

 • Kwestionowanie faktów
 • Wnioskowanie
 • Demaskowanie sprzeczności
 • Porównania
 • Przykłady
 • Metafory
 • Odwracanie uwagi
 • Pytania diagnozujące
 • Uprzedzanie zarzutów

VIII. Komunikacja interpersonalna w przekonywaniu

 • Analiza przypadków
 • Konstrukcja komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Narzędzia komunikacyjne w służbie perswazji
 • Podstawowe błędy i im zapobieganie w perswazji
 • Model owocnego przekonywania
 • Typy rozmówców
 • Systemy reprezentacji w perswazji
 • Budowanie wiarygodności przekazu

 
METODLOGIA:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
 
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
 
I. Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
II. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

 • Symulacje
 • Praca w grupach
 • Dyskusja
 • „Burza mózgów”
 • Ćwiczenia indywidualne

 


PRWADZĄCY:

Zygmunt Dolata – Trener biznesu, oficer rezerwy WP, doradca HR, coach, wykładowca

 

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA: 28 stycznia 2014 r. godz. 16.00 - 20.00

 

Miejsce: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, sala G1

 


Cena: 
- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!


Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY: 
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Manipulacja i perswazja"

 

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 26 stycznia 2014 r.

 

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.